Privacy Reglement Maco Pensioenconsultancy

 

1 Introductie

In dit Privacy Reglement legt MACO Pensioenconsultancy uit waarom en onder welke voorwaarden MACO Pensioenconsultancy bepaalde persoonsgegevens verzamelt, vastlegt en verwerkt. Ook wordt aangegeven hoe MACO Pensioenconsultancy uw privacy beschermt en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door MACO Pensioenconsultancy.

 

2 Wanneer is dit Reglement van toepassing?

Dit Privacy Reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij binnen MACO Pensioenconsultancy verzamelen, vastleggen en verwerken van (potentiële) klanten.

 

3 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Dit Privacy Reglement is van toepassing voor MACO Pensioenconsultancy. MACO Pensioenconsultancy bewerkt zelf geen gegevens en bepaalt niet het doel en de middelen en is daarom als “verwerker” aan te merken.

 

4 Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot u als persoon zijn te herleiden. Hierbij kunt u onder meer denken aan uw rekeningnummer, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Alles wat door MACO Pensioenconsultancy met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:

 • het verzamelen,
 • het bewaren,
 • het raadplegen,
 • het gebruiken, en
 • het verwijderen van persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan een grote inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Voor het verwerken hiervan geldt daarom een strenger regime dan voor gewone persoonsgegevens. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is bovendien voorbehouden aan een beperkte groep medewerkers.

BSN:
Onder bijzondere persoonsgegevens valt bijvoorbeeld informatie over gezondheid en over een strafrechtelijk verleden. Het burgerservicenummer (BSN) is een bijzonder persoonsgegeven, omdat het een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer is. Het identiteitsbewijs bevat ook bijzondere persoonsgegevens: de foto en het BSN.

Kopie identiteitsbewijs:
MACO Pensioenconsultancy is wettelijk verplicht de identiteit van haar klanten vast te stellen en deze te verifiëren. Om te kunnen bewijzen dat aan deze plicht is voldaan, mag een kopie of scan van uw identiteitsbewijs gemaakt en bewaard worden. Deze wettelijke verplichting is neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). MACO Pensioenconsultancy moet de kopie of scan van uw identiteitsbewijs vijf jaar bewaren nadat u geen klant meer van MACO Pensioenconsultancy bent.

 

5 Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • (Potentiële) klanten, en hun belanghebbenden;
 • Verzekerden en begunstigden bij overlijdensrisicoverzekeringen;
 • (gewezen) deelnemers en (gewezen) partners in pensioenregelingen;
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben;

 

6 Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

MACO Pensioenconsultancy zal persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. MACO Pensioenconsultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden
 • Om fraude te voorkomen en te bestrijden
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Om uw en onze belangen te beschermen

 

7 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden: met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen door MACO Pensioenconsultancy worden gedeeld met derde partijen. Dit doen wij alleen voor de in dit Privacy Reglement opgesomde doeleinden. Wij delen de gegevens uiteraard alleen met partijen die gebruik maken van passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens.

MACO Pensioenconsultancy deelt soms ook gegevens met toezichthouders. Dit doen wij alleen als we dat wettelijk verplicht zijn of als er een andere rechtvaardigingsgrond is.

 

8 Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Om uw privacy te beschermen heeft MACO Pensioenconsultancy passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht die ook ten aanzien van uw gegevens geldt. Zij kunnen verder alleen die gegevens zien die zij nodig hebben voor hun werk.

Ook zorgen wij voor een optimale beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken, servers en onze gebouwen. De noodzakelijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Hoe lang dat precies is, kan in de wet zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor we uw gegevens verwerken.

 

9 Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is MACO Pensioenconsultancy gebonden aan onder meer:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens;
 • De Telecommunicatiewet;
 • De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen.

MACO Pensioenconsultancy onderschrijft de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Deze regeling is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10 Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage in door ons van u vastgelegde persoonsgegevens;
 • recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw gegevens. Dat kunt u vragen als deze gegevens niet kloppen, niet compleet zijn of niet (meer) ter zake doen.
 • recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens.

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is.

Als u geen klant bent bij MACO Pensioenconsultancy en ook nooit klant bent geweest, maar uw persoonlijke gegevens alleen voor informatieve doeleinden aan MACO Pensioenconsultancy heeft verstrekt, kunt u ons per e-mail verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

 

11 Wijziging

We kunnen dit Privacy Reglement aanpassen, bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. U treft een link naar de meest actuele versie van ons Privacy Reglement op onze website aan. De laatste wijziging was op 22-05-2018.

 

12 Vragen

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u ons natuurlijk altijd een e-mail sturen naar mark@macopensioen.nl (Privacy Officer) of bellen met +31 (0)85 401 98 38